';
side-area-logo
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach Akademii Instruktorów Sportu S4 jest zgłoszenie uczestnika oraz do dnia rozpoczęcia danego szkolenia lub obozu dokonanie wpłaty (lub połowy wpłaty w przypadku Kursu Trenera personalnego).
 2. Miejsce na szkoleniu rezerwujemy po zaksięgowaniu wpłaty. Decyduje kolejność wpłat.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zwrotów dokonujemy: powyżej 4 tygodni do rozpoczęcia szkolenia – zwrot 100% ceny szkolenia lub obozu; powyżej dwóch tygodni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 50% ceny szkolenia lub obozu; od 7 dni do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub obozu – zwrot 30% ceny szkolenia lub obozu; poniżej 7 dni do rozpoczęcia szkolenia lub obozu – zwrot 10% ceny szkolenia.
 4. Obecność na zajęciach, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, jest niezbędnie wymagana do pozytywnego zdania egzaminu i zaliczenia kursu.
 5. Każdy uczestnik kursu jest świadom swojego stanu zdrowia i tego, jaki wpływ na ów stan zdrowia mają ćwiczenia fizyczne.
 6. Akademia Instruktorów Sportu S4 nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jaki nastąpi podczas szkoleń. Podczas szkoleń oraz na terenie klubów, w których odbywają się szkolenia, obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwoływania kursów lub obozów lub zmiany ich dat. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie szkoleń oraz składzie kadry szkoleniowej.
 8. Każdemu kursantowi przysługuje drugi, bezpłatny termin przystąpienia do egzaminu. Po drugim niezdanym egzaminie  każdy kolejny również jest bezpłatny.
 9. Akademia Instruktorów Sportu S4 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Każdy uczestnik szkolenia lub obozu, który dokona wpłaty (bądź części wpłaty), akceptuje powyższy regulamin.
 • 1. Definicje
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Akademia S4.
 • Klient – osoba fizyczna w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług Sklepu Internetowego Akademia S4.
 • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep Internetowy Akademia S4 – Usługodawca, działający pod adresem AkademiaS4.pl.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego Akademia S4.
 • Usługa – usługa której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonana za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu Internetowego Akademia S4, a polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Akademia S4, określająca rodzaj i liczbę Usług.
 • Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Usług w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny zawierana między Klientem a Usługodawcą z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1996, Nr 16, poz 93 ze zmianami).
 • 2. Postanowienia ogólne
 • Sklep Internetowy Akademia S4 dostępny pod adresem www.akademia S4.pl prowadzony jest przez Akademia S4 Sp z o.o., Puławska 39/100, 02-508 Warszawa, NIP: 5213677367, REGON: 147370088
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 • Sklep Internetowy Akademia S4 działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Akademia S4, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania Umów Sprzedaży Usług, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Usług i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego Akademia S4 zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 3. Świadczenie Usług Elektronicznych – rodzaje i zakres
 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Akademia S4 następujące Usługi Elektroniczne:
 • a) Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym Akademia S4. b) Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Akademia S4 poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 • Korzystanie przez Klienta z Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego Akademia S4 jest nieodpłatne.
 • Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym Akademia S4 zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Akademia S4 poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 • 4. Wymagania techniczne
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego Akademia S4, w tym przeglądania wykazu dostępnych usług Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na zakup usług niezbędny jest:
 • a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub  nowszej z włączoną obsługą Active X, Java Script i Cookies, b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego.
 • Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Akademia S4 zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na pra- widłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Akademia S4 , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Akademia S4 lub jego elementy techniczne, w tym od do- starczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Akademia S4 do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Akademia S4 jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 • Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Akademia S4 spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Akademia S4 z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie wykazu Usług Sklepu Internetowego Akademia S4 i składanie Zamówienia przez Klienta na usługi znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Akademia S4 wymaga zarejestrowania się.
 • 5. Rejestracja
 • W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Akademia S4 należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Na podany adres e-mail Usługodawca prześle wiadomość e-mail, zawierającą link umożliwiający zakończenie procesu rejestracji.
 • Po potwierdzeniu przez Klienta poprzez kliknięcie w link Usługodawca prześle w kolejnej wiadomości e-mail hasło do Sklepu Internetowego Akademia S4.
 • Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Akademia S4 każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego w procesie rejestracji oraz hasła.
 • W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego Akademia S4 należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres reklamacje@AkademiaS4.pl, z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Akademia S4 oraz numeru karty klubowej.
 • 6. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Akademia S4

Logowanie do Sklepu Internetowego Akademia S4 odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła wysłanego na adres e-mail Klienta podany w trakcie rejestracji. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego AkademiaS4.

 • 7. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 • Informacje o Usługach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego AkademiaS4 stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny Usług wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego AkademiaS4 podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena, za którą Klient nabywa Usługę jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych; uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia na zakup Usług złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.
 • Wykaz dostępnych usług w Sklepie Internetowym AkademiaS4 jest publikowany w Sklepie Internetowym AkademiaS4.
 • 8. Warunki realizacji złożonego Zamówienia
 • Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w ofercie Sklepu Internetowego AkademiaS4 przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • W celu złożenia Zamówienia należy: a) zalogować się do Sklepu Internetowego AkademiaS4, b) wejść do zakładki STREFA KURSÓW, lub CENNIK I PŁATNOŚCI, c) Przejść do płatności,
 • Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta wiążąca Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.
 • 9. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 • Zapłaty Klient może dokonać: a) przelewem bankowym za pośrednictwem PayU.
 • 10. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usług Elektronicznych bezterminowa, o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w sklepie Internetowym AkademiaS4).
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Obie Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 • 11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 • Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży usługi bez podawania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225): kontaktując się z AkademiaS4 ul. Puławska 39 lokal 100, 02-508 Warszawa lub wysyłając e-mail na adres: reklamacja@AkademiaS4.com.pl
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi Załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu. Załącznik_1- odstąpienie od umowy (kliknij)
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży usług zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 • 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego AkademiaS4
 • Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego AkademiaS4, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 • Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego AkademiaS4.
 • W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaS4 Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu Internetowego AkademiaS4.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego AkademiaS4 Klient może zgłaszać pisemnie na adres reklamacja@AkademiaS4.com.pl
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego AkademiaS4. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty złożenia.
 • Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego AkademiaS4.
 • O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 • 13. Zwrot należności Klientom
 • Usługodawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: a) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia  część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją, b) odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zgodnie z przysługującym Klientowi prawem, o czym mowa powyżej w § 11 niniejszego Regulaminu, c) uznania reklamacji.
 • Spółka dokona zwrotu należności, o której mowa powyżej na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od daty każdego z wyżej wymienionych zdarzeń.
 • 14. Dane osobowe
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym AkademiaS4 oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaS4, w tym dokonywania zakupów usług w Sklepie Internetowym AkademiaS4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów usług w Sklepie Internetowym AkademiaS4.
 • Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży usług przez Klienta w Sklepie Internetowym AkademiaS4.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po wysłaniu sprostowania na adres: reklamacje@fitnessclubs4.pl 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe sylienta.
 • 15. Postanowienia końcowe
 • Informacje o usługach zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego AkademiaS4 nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego AkademiaS4 były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego AkademiaS4 w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego AkademiaS4.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 • Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Usługodawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym AkademiaS4. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 • Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego AkademiaS4 zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2014 r.